Legalny konkurs na facebooku:

Określenie formy konkursu i zadania

Rozważ, który typ konkursu najlepiej pomoże Ci osiągnąć te cele – może to być konkurs na najlepszą wypowiedź, oryginalne hasło czy zadanie praktyczne, jak na przykład zrobienie zdjęcia. Zdecydowanie na formę ułatwi opracowanie konkretnego zadania konkursowego, mimo że jest to często najtrudniejsza część organizacji. Zadanie powinno być dostatecznie proste dla Twojej grupy docelowej. Poziom trudności zadania musi być również proporcjonalny do wartości nagrody; dla drobniejszych nagród nie wyznaczaj zbyt skomplikowanych zadań, aby uczestnicy chcieli poświęcić na nie czas. Pamiętaj, konkurs to doskonały sposób na zaangażowanie odbiorców, więc zaprojektuj zadanie wymagające od nich aktywności, na przykład dodanie komentarza pod postem. Uwaga! Niektóre rodzaje zadań konkursowych są niedozwolone, o czym wspomnę później. Po określeniu formy i zadania, zdecyduj, jak przyznasz nagrodę – czy nagrodzisz najbardziej kreatywną odpowiedź? Jakie kryteria przyjmiesz przy wyborze? Możesz również utworzyć jury, które będzie oceniało wykonanie zadania pod różnymi kątami – możliwości są liczne, ale istnieją pewne ograniczenia do ich wyboru.

Czego unikać przy organizacji konkursu na Facebooku?

Unikaj wymuszania oznaczania i udostępniania. Zgodnie z regulaminem Facebooka, zabronione jest wykorzystywanie prywatnych osi czasu i kontaktów z przyjaciółmi. Nie możesz więc wymagać polubienia Twojej strony, udostępnienia posta czy oznaczania znajomych jako warunku uczestnictwa w konkursie.

Możesz prosić swoją społeczność o polubienia, udostępnienia i oznaczanie znajomych, nie wolno Ci tego narzucać jako warunku uczestnictwa. Szczegółowe zasady znajdziesz w sekcji 3. Zasad dotyczących stron, grup i wydarzeń na Facebooku. Nie decyduj o zwycięzcy losowo. Wcześniej wspomniałam o wyborze kryteriów decydujących o zwycięzcy – to prosty i legalny sposób na wyłonienie zwycięzcy konkursu. Losowanie jest dozwolone, ale tylko z odpowiednią licencją od odpowiedniej instytucji! Dlaczego? Polskie prawo wymaga zgłoszenia każdej gry losowej do Krajowej Izby Skarbowej, co wiąże się z wieloma formalnościami. To często nieopłacalne, biorąc pod uwagę wartość nagród i cel konkursu. Istnieją jednak inne, legalne sposoby rozstrzygnięcia konkursu.

Opracowanie regulaminu konkursu

Kluczowym elementem organizacji konkursu na Facebooku jest stworzenie dedykowanego regulaminu, co jest wymogiem zgodnym z zasadami tego serwisu. Regulamin musi być rzetelny i zgodny z obowiązującym prawem, nie tylko regulaminem Facebooka, ale także polskim prawem, w tym ustawami i kodeksem cywilnym. Co powinno się znaleźć w odpowiednio przygotowanym regulaminie?

 1. Wzmianka o pełnym zwolnieniu Facebooka z odpowiedzialności przez uczestników, oraz informacja, że promocja nie jest sponsorowana, wspierana, ani przeprowadzana przez Facebooka.
 2. Dane organizatora konkursu.
 3. Informacje o uczestnikach i warunkach uczestnictwa: kto może wziąć udział, jakie są wymagania techniczne, czas trwania konkursu i lokalizacja, np. grupa lub strona na Facebooku.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników.
 5. Szczegółowe zasady konkursu: opis zadania konkursowego, szczegóły nagrody, ilość nagród, liczba laureatów, zasady odbioru nagrody.
 6. Zasady wyłonienia zwycięzcy: proces i kryteria selekcji (jeśli dotyczy), forma ogłoszenia wyników.
 7. Informacje o obowiązku podatkowym związanym z otrzymaniem nagrody.
 8. Postanowienia dotyczące praw autorskich, jeżeli są wymagane przez rodzaj konkursu.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności organizatora w określonych sytuacjach.
 10. Procedury składania i rozpatrywania reklamacji.
 11. Klauzula o automatycznym akceptowaniu regulaminu przez uczestnictwo w konkursie.

Regulamin powinien być łatwo dostępny dla wszystkich zainteresowanych, najlepiej poprzez umieszczenie go w poście konkursowym, na przykład pod linkiem do pobrania.

PRZYKŁAD REGULAMINU KONKURSU NA FACEBOOK:

Regulamin konkursu (nazwa konkursu) (nazwa firmy)

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma (nazwa firmy) z siedzibą w (adres firmy), NIP: (NIP firmy)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwisfacebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.Warunki uczestnictwa
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie (warto dodać, terytorium zamieszkania uczestników, jeżeli jest to zasadne dla realizacji konkursu np. wysyłka nagrody).
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 6. Konkurs trwa (od kiedy, do kiedy trwa konkurs, warto dodać też godzinę jego zakończenia, albo informację, że konkurs trwa do końca dnia).
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: (kiedy i w jaki sposób, np. za pośrednictwem fanpage’a).
 8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebookznajdującym się pod adresem: (link do fanpage’a).
 9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a (nazwafanpage’a).Zadanie konkursowe
 10. Zadanie konkursowe polega na (tutaj ważne, aby jak najdokładniej opisać na czym polega).
 11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi (lub jeżeli dopuszczaszmożliwość wielu zgłoszeń od jednego uczestnika, usuń ten punkt).
 12. W konkursie zostanie wyłonionych (ile zwycięzców?).
 13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez (przezkogo, w jaki sposób np. głosowanie).
 14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody zapośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook (lub w inny sposób,podaj jaki).
 15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury wwypowiedziach.
 16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brałyudziału w konkursie.Nagroda
 17. Nagrodą w konkursie jest (nagroda w konkursie).
 18. Nagrodę można odebrać (w jaki sposób).
 1. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia … po tym czasie Nagroda traci ważność.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody zprzyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przezUczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanieUczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienieZwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.Reklamacje
 6. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (adres mailowy Organizatora).
 7. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny
 9. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.Postanowienia końcowe
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 13. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 15. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.